ارکان مدیریت جامع برج های مسکونی و تجاری

 

ارئه خدمات در پنج گروه خدماتی بصورت یکپارچه در برج های مسکونی و تجاری توسط شرکت مدیران پارت شوکا آرامان صورت می گیرد:

 

1-    گروه خدمات مدیریتی مجتمع های مسکونی و تجاری

 

2-    گروه خدمات حفاظت و نگهبانی مجتمع های مسکونی و تجاری

 

3-    گروه خدمات نظافت و خدمات مجتمع های مسکونی و تجاری

 

4-    گروه خدمات فنی مجتمع های مسکونی و تجاری

 

5-    گروه سرویس های رفاهی ویژه مجتمع های مسکونی و تجاری